สพป.เลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดร่วมลงนามปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ร่วมลงนามปฏิบัติตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงนามจัดให้มีขึ้นในวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 / 2555 ณ โรงแรมเลยพาเลช เมื่อวันที่   20 มีนาคม 2555 ระหว่าง ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย    เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ จึงกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด แนวทางวิธีการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงของคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงาน ที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบหมายและเห็นชอบร่วมกันให้ใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจำปี มีการติดตามประเมินผล มีการรับรองผลการปฏิบัติราชการ และจัดสรรสิ่งจูงใจตามผลการปฏิบัติ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดทำ   คำรับรองการปฏิบัติราชการต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 2 ระบบ คือ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ     6 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งการลงนามปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัด เป็นการทำความเข้าใจร่วมก้นในแนวทางปฏิบัติเพื่อผลักดันให้การทำงานเกิดประสิทธิผลคุ้มค่า เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: