การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลVDO Conference  การพัฒนาครู ด้วยระบบ UTQ
ออนไลน์ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ด้วยระบบ
e-training

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษา 13 กลุ่มคุณภาพ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลการพัฒนาคุณภาพครูด้วยระบบ UTQ Online ณ ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวการอบรมให้ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้ทราบโดยพร้อมกัน ซึ่งการอบรมผ่านระบบ UTQ Online เปิดการอบรมตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 กันยายน 2555 ระยะเวลา 5 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ โดยให้ลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ http://www.utqonlion.com, http://www.utqonline.net , http://www.utqonline.in.th  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือสนใจ เป็นประโยชน์ต่องาน อย่างน้อย  คนละ 1 วิชา หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 75 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน และ หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป รายละเอียดต่าง ๆ ดูได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังการประชุมทางไกลแล้ว ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำชับให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ประชาสัมพันธ์โครงการและขยายผลในการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับผู้บริหารในกลุ่มคุณภาพการศึกษา และครู ได้ศึกษาคู่มือการศึกษาให้เข้าใจและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม โดยเขตจะทำหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ ที่เข้ารับการอบรม และจะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้ารับการอบรมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีปัญหาในเรื่องของการเข้าระบบให้ติดต่อได้ที่ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ โทรศัพท์หมายเลข 08-6220-3646 และ นายหนูไพ    หล้ากันหา  โทรศัพท์หมายเลข  08-4794-2085

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: