เตรียมพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จาก สพฐ.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานผล มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และรายงานผลการดำเนินงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
สำหรับการประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประเมิน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สพป.เลย เขต 1 รายงานในระบบอิเลคทรอนิกส์ (E-MES) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และประเมินภาคสนามรายงานผลเชิงประจักณ์ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555 โดยมีประเด็นการประเมินผล 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประเมินผลตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 ประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ สพฐ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของ สพป.และสถานศึกษา และเรื่องการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของ สพป.และสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 การดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ ของ สพป.ใน 4 ด้าน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การตรวจติดตามผลการดำเนินงานเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามรายงานผลต้องเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยต้องคอยกำกับติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว สมบูรณ์ สามารถรายงานผลได้ทันตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และหากมีปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงที

………………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: