ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับเขตพื้นที่
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มถวายต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย มีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมประกอบพิธี กล่าวถวายอาศิรวาทนวมินทรมหาราชาธิราช ราชสดุดี
ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว หน่วยงานราชการในจังหวัดเลย 8 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทุกระดับในการที่จะสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: