ครูวิชาการสังกัด สพป.เลย เขต 1 ร่วมพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน


      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อร่วมพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างและบริบทของโรงเรียน สถานศึกษาสมารถผลิตตำรา เอกสาร ประกอบการเรียน แบบฝึกต่าง ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่เป็นเรื่องของท้องถิ่นขึ้นใช้เองได้
การประชุมจัดให้มีขึ้น 2 รุ่น ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิชาการ/ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 73 คน จากอำเภอเมืองเลย และอำเภอนาด้วง
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิชาการ / ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 96 คน จาก อำเภอท่าลี่ อำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตนเองได้ และสามารถจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก จากการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 พบว่า โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่เหมะสมกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการทบทวนและแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาใหม่ซึ่งได้รับความเห็นขอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)แล้ว ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ทำการสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พบว่า ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพจริงที่ครูใช้สอน และสถานศึกษาสามารถผลิตตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่เป็นเรื่องของท้องถิ่นขึ้นใช้เอง ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นชอบของ สพฐ. จึงได้มีการจัดประชุมดังกล่าวขึ้น โดยมี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

……………………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: