เลย เขต 1 พัฒนาแนวทางการนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ นำสู่แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาเต็มพิกัด ตามนโยบายแนวคิด 555 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมน้ำเลย สพป.เลย เขต 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาและเลขานุการกลุ่ม          ทั้ง 13 กลุ่ม และศึกษานิเทศก์

     ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ผลจากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังของเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในปีการศึกษา 2554    นั้น ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ O-NET ของนักเรียนในสังกัดสูงขึ้นมา      อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดย         ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประเทศ  ซึ่งบทสรุปของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ แนวคิดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้จากการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตรงเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในปีการศึกษา 2555  เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

……………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: