พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาและสาระเศรษฐศาสตร์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การประชุมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล โรงเรียนเมืองเลย ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 โดย นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ผลการประเมินระดับชาติในปี 2553 พบว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.07 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.85 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละสาระพบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สาระศาสนาฯร้อยละ 69-39 สาระหน้าที่พลเมือง ร้อยละ 60.73 สาระเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 18.78 สาระประวัติศาสตร์ ร้อยละ 69.39 สาระภูมิศาสตร์ร้อยละ 40.32 สาระเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการผลิต การแจกจ่าย การบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 18.78 สำนักงานเขตพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนทั้งสิ้น 212 คน โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน

………………………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: