พัฒนาครูเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูเครือข่ายกลุ่มคุณภาพการศึกษาด้านการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 13 กลุ่มคุณภาพการศึกษา จำนวน 78 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำผังการออกข้อสอบ และรูปแบบข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละชั้น ในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รวมทั้งเพื่อให้สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและรวบรวมเป็นคลังเครื่องมือของโรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษาและเขตพื้นที่
การประชุมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย นายปรีชา จันทร์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2555 ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนสู่การสร้างอาชีพ โดยได้แบ่งเป็น 7 กลุ่มหลักสูตร ได้แก่ กลุ่มเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มอาหาร และกลุ่มความเป็นเลิศทางวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการศึกษาในทุกกลุ่มอาชีพดังกล่าว โรงเรียนสามารถดำเนินการได้จากการประเมินตามศักยภาพของโรงเรียน ซึ่งต้องมีรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถวัดได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนหรือผู้ตัดสินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้กับเครือข่ายการวัดและประเมินผลของโรงเรียน / กลุ่มคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและเป็นไปตามเป้าหมายนโยบายยุทธศาสตร์ดังกล่าว

…………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: