ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมจัดให้มีขึ้นระหว่าง วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 42 คน

 

   ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งการดำเนินชีวิต ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัยเรียนเป็นวัยที่จะต้องปลูกฝังและต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อบุตรหลานในวัยเรียน ตลอดจนการเผชิญสิ่งยั่วยุ หรือตัวแทนที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ครู ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตในโรงเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: