สพป.เลย เขต 1 สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยวิกฤตทั้งปวง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมคณะทำงานศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มคุณภาพการศึกษา สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยวิกฤตทั้งปวง

การประชุมจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมน้ำหมาน สพป.เลย เขต 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบนโยบายแนวคิด แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด เนื่องจากในปีการศึกษา 2555-2556 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เพื่อกระตุ้นเตือนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกัน คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือและร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน และเพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกสำคัญให้พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึง ถูกวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ

  สำหรับศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวกลุ่มคุณภาพการศึกษา จำนวน 13 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง , การท่าอากาศยาน , นาอ้อศรีเมืองชัย ,  ดินดำน้ำสวย ,  กกดู่นาแขม  ,  นาด้วง , เชียงคาน , ธาตุจอมศรี , หาดนาแก้ว , ลุ่มน้ำเหือง , ท่าลี่ , นครหงส์  และเชียงกลม มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนวทางการส่งเสริม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  นิเทศให้ความรู้ ทักษะ เพื่อมุ่งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและมีศักยภาพมากขึ้น  และให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา ติดตามและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนให้พ้นภัยวิกฤตทั้งปวงและป้องกันปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันเพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า  การขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีศูนย์ให้การกำกับดูแลทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา จะสามารถส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องถูกคน เข้าใจและเข้าถึง นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเขตพื้นที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

…………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: