รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ในจังหวัดเลย


ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีนายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีนายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รายงานผลการดำเนินงาน และในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน รายงานผลการดำเนินงาน

ภายหลังจากรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของแตะละเขตพื้นที่แล้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็ก ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จำนวน 14,638 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.83 มีการดำเนินงานแก้ป้ญหาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กหลายรูปแบบ เช่น จัดศูนย์เครือข่ายเรียนรวม กรณีที่มีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 2-4 โรงเรียน โดยจัดพาหนะรับส่งนักเรียน และมีหลักประกันความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน จัดค่าพาหนะรับส่งตามระยะทาง การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ประการสำคัญคือ คุณภาพผู้เรียน เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนบางแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนภูเขา เกาะแก่ง หรือการเดินทางยากลำบาก โรงเรียนเหล่านี้คือโรงเรียนที่ดำรงอยู่ และจะต้องได้รับการดูแลจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้นักเรียนเหล่านั้นเสียโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการวิจัยเพื่อกำหนดอนาคตโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะได้คำตอบของการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีความเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กยึดหลักการกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจเลือกอนาคตของบุตรหลานที่จะได้รับการดูแลการศึกษาที่มีคุณภาพ
สำหรับในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ กพฐ. จะนำคณะสื่อมวลชนไปติดตามดูรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายแก่งจันทร์โมเดล กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ ที่อำเภอปากชม ประกอบด้วย โรงเรียนปากมั่งห้วยทับช้าง , โรงเรียนบ้านนาโม้ , โรงเรียนบ้านคกเว้า และโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์

…………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: