จังหวัดเลย มอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับครูทุกสังกัดที่ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปี 2554


จังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรครูสอนดี ตามโครงการ สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง     “ครูสอนดี ” ประจำปี 2554  ให้กับครูทุกสังกัด เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูที่ได้รับคัดเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป

       พิธีมอบเกียรติบัตรจัดให้มีขึ้นที่โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

                                                                                                      นายประสงค์ สุรียธนาภาส ประธานคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดเลย กล่าวว่า เจตนารมณ์แห่งภารกิจ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยึดถือหลักการว่า คุณภาพการศึกษาจะดีเพียงไรขึ้นกับคุณภาพครู และครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษาจะไม่ดีเกินกว่าคุณภาพครู หลักการนี้ จึงมุ่งสู่แนวทางปฏิบัติในการเฟ้นหาและส่งเสริม ยกย่อง ครูสอนดี ทั้งครูที่สอนในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา โดยอาศัยแกนกลางในการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบใหม่จากการประสานภาคประชาสังคม คือ ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด เขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น เพื่อคัดเลือก สรรหาครูที่ทุ่มเท กายใจ ถ่ายทอดความรู้ และอบรมผู้เรียนอย่างเสียสละ อดทน มีกระบวนการสอนที่เหมาะสม มีผลสำเร็จเกิดขึ้นแก่ศิษย์อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่รักของนักเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งจากการดำเนินการคัดเลือกของจังหวัดเลย มีครูที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสังกัด ให้ได้รับการยกย่องเป็นครูสอนดี จำนวนทั้งสิ้น 196 คน

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีกล่าวว่า ตามที่จังหวัดเลย ได้คัดเลือกครูผู้มีความรู้ ความสามารถ ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” นั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและของประเทศไทยให้ก้าวไกล เพราะทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาอย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันเสียสละ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี และเป็นแนวทางเดียวกัน

………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: