สพป.เลย เขต 1 มอบ Tablet ระยะที่ 1 จำนวน 1,277 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัด


คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระยะที่ 1 จำนวน 1,277 เครื่อง ถึงโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน     เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แล้ว 23 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ที่บริเวณศูนย์สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 23 โรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ Tablet ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา One Tablet per child : OTPC ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับมอบแท็บเล็ต โดยมีนายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานมอบ พร้อมทั้งกำกับ ดูแลความเรียบร้อยในการรับมอบเครื่อง ซึ่งในการมอบแท็บเล็ตในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในระยะที่ 1 จำนวน 23 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองเลย , อนุบาลเลย , บ้านน้ำภู , บ้านนาโคก , ชุมชนบ้านท่าสะอาด , ชุมชนบ้านนาด้วง , บ้านแก้วเมธี ,   บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 , บ้านเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” , บ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” ,    บ้านธาตุวิทยา , บ้านผาแบ่น , บ้านบุฮม , ชุมชนบ้านเชียงกลม , ชุมชนบ้านปากชม , บ้านท่าลี่ , ชุมชนบ้าน  ปากห้วย , บ้านนาดอกคำ , บ้านนาค้อ , บ้านน้ำแคม , ชุมชนบ้านนาบอน , บ้านยาง และโรงเรียนบ้านนาซ่าว

  นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ในส่วนของการใช้งานแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผู้สอนในการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ tablet โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 210 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 70 คน ใช้ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 4 วัน ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2555 หลังจากนั้นจะอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 186 คน ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2555 และ อบรมให้กับคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และเชื่อว่าคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แท็บเล็ต นี้จะเป็นสื่อที่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: