สพป.เลย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม


นายอนุพงษ์ ปริบาล รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1
ประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
ณ ห้องประชุมโรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียนในโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  การอบรมจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนร่วม เข้ารับการอบรมจำนวน 54 จาก 27 โรงเรียน โดยนายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วมและการเรียนรวมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมขึ้น โดยใช้หลักสูตรการอบรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ประกอบด้วย เรื่องของ นโยบาย แนวคิด และแนวทางพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรวม , พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ , การคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนพิการ , แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล , แนวทางการขอรับสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา , เทคนิควิธีสอนและการใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน – การเขียนและ คณิตศาสตร์ ,    การประเมินการตอบสนองของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน , การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางาน , มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2555 , การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับผู้พิการเรียนร่วม/ แนวทางการวัดและประเมินผลสำหรับนักเรียนพิการ และการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนร่วม โดยมุ่งหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ผ่านการอบรมแล้วจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป

…………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: