สพป.เลย เขต 1 ยกย่องเชิดชูคุณความดีของผู้เกษียณอายุราชการ …”หลายปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555   ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน พัฒนาการศึกษาให้แก่ประเทศชาติตลอดชีวิตราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการแสดงออกกับผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยงาน

 สำหรับในปี 2555 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 83 คน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่า  วิชาชีพครู  เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  มีคุณค่า ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี มีความสามารถและเข้มแข็ง เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ครูที่เป็นต้นแบบของความเป็นครูที่ดี ก็จะได้  ชื่อว่า “เป็นครูดีศรีแผ่นดิน เป็นครูผู้มีอุดมการณ์พัฒนาประเทศ”  วิชาชีพครู จึงได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เกียรติคุณของครูจึงเป็นเกียรติคุณที่ไม่มีวันตายถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นครูอาจจะพ้นกาลเวลาโดยบทกำหนดทางกฎหมาย แต่ความเป็นครู ก็จะยังคงอยู่ติดตัวคุณครูตลอดไป   ด้วยพลังแห่งความดีงาม  และความศรัทธาที่ศิษย์ทุกคนมอบแด่คุณครูจึงขอสดุดีในความดีงามอันยิ่งใหญ่ของคุณครูมา ณ โอกาสนี้

……………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: