เด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาด อ.นาด้วง จ.เลย ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายสะออน ด.เด็ก วัด ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์


โรงเรียนบ้านห้วยตาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับ วัดถ้าผาดำสันติธรรม ชมรมค่ายสะออน และ สถาบัน wool English จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการค่ายสะออน ด.วัด (ด.เด็ก วัด)

กิจกรรมจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10-30 ตุลาคม 2555 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิดค่าย (10 ต.ค.55) ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่า ในการพัฒนาคนให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข นั้น จะต้องมี 3 องค์ประกอบที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน (บ ว ร ) การจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ดี ในการให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้จักหน้าที่ของตนเอง สามารถนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ ขอชื่นชมคณะวิทยากร อาสาสมัครทุกท่านที่มีจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ และขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งถือเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

…………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: