โรงเรียนบ้านไผ่โทน รับการตรวจติดตามระบบการประกันคุณภาพและโครงการ One Tablet Per Child


คณะผู้ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามโครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (One Tablet Per Child) ชื่นชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านไผ่โทน สังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้ตรวจติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายสงวน ศรีสุข พร้อมคณะประกอบด้วย นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ และนายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านไผ่โทน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมาก ให้การต้อนรับ

นายพิษณุ อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านไผ่โทน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ครูธุรการ 1 คน การดำเนินงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีผลการปฏิบัติที่ดีและถูกต้องตามกฏระเบียบ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net)ปีการศึกษา 2553และ 2554 มีผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจของทุกภาคส่วน ในด้านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง เมื่อปี 2553 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัยและประถมศึกษาอยู่ในระดับดี 

 ในการเตรียมความพร้อมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา นั้น โรงเรียนได้บริหารจัดการโดยจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน จัดตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรับหลักสูตรโดยให้สอดคล้องด้านบูรณาการ จัดทำระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้ จัดให้มีการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมทั้งได้แต่งตั้งครูผู้ดูแลและรับผิดชอบ และคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการรับรู้ และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนในทุกๆขั้นตอนด้วย

……………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: