สพป.เลย เขต 1 รับการประเมินหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นระดับประเทศ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย. 1 รับการประเมินหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นระดับประเทศเพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีpic-046-027

หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลหน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ปรากฎว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประเภทเขตพื้นที่การศึกษา 1 ใน 3 เขต คณะกรรมการคัดเลือกจึงได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินจากสภาพจริงเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินรางวัลชนะเลิศหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่น เพื่อรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ

นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ

โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมดีเด่น      นำโดย นายสุธรรม ปั้นประเสริฐ พร้อมคณะ ประกอบด้วย พระวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต , อาจารย์สมพักตร์ ปั้นประเสริฐ , อาจารย์ สุกัญญา  ปิ่นเพชร และ อาจารย์อลิษา นิยม ได้เดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย     เขต 1  เพื่อประเมินและเยี่ยมชมหน่วยงาน  โดยมีนายฐานิศร์  น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณะ

นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับคณะ

นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
กล่าวต้อนรับคณะ

ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเลย แล้ว ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ/ผลงานของโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมศิลธรรม และได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมศิลธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จาก ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมิน

ทั้งนี้ก่อนตรวจเยี่ยมประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่ ในช่วงเช้าคณะกรรมการได้ทำบุญตักบาตรร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณะญาติธรรม ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลเลย โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย
สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมศิลธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นั้น ดร.สุเทพ บุญเติม กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่ได้ร่วมกับกลุ่มคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมในโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นที่การกำหนดนโยบายแนวคิด 5-5-5 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย เป้าหมาย 5 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นเลิศ 5 ที่เน้นความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และวัฒนธรรมองค์กร 5 ที่ให้ทุกคน ถือศิล 5 วาจาไพเราะ เสนาะหูเมื่อทักทาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย ร่ำรวยความดี รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกฝ่าย กำหนดยุทธศาสตร์นำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแห่งให้ส่งผลต่อคุณภาพและคุณธรรมแก่ผู้เรียนทุกคนแบบ 100 % ซึ่งในการส่งเสริมศิลธรรมในโรงเรียน ได้นำโครงการพัฒนาศิลธรรมในโรงเรียน 5 เรื่อง เป็นเครื่องมือเสริมการพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล กิจกรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลก เด็กดี V-Star และกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน จากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง และต่อเนื่องได้ส่งผลให้การประเมินกลยุทธ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด

 

…………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: