อ.ก.ค.ศ. .เลย เขต 1 สัญจรพบผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา


อ.ก.ค.ศ. .เลย เขต 1 สัญจรพบผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ติดตามประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพงานpic-055-015

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดโครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยจัดประชุมสัญจรรับฟังแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์ สภาพการพัฒนางานผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศรัทธาในวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีกำหนดการประชุมสัมมนาสัญจร 5 อำเภอ ดังนี้

วันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียนบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่

วันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม

วันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
วันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
วันที่ 19 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียนเมืองเลย (ห้องประชุมอัสนี-วสันต์)
สำหรับคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกอบด้วย
ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี ประธานกรรมการ  นายสุรชาติ จำรูญศิริ  ผู้แทนคุรุสภา นายวาสนา ฤทธาพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ   นายคำรพ กระพี้สัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกุศล รามศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายวิรัตน์ แก้วมณีวัฒน์ ผู้แทน ก.ค.ศ.  นายอนุช ธรรมวรรณ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  นายสำเนียง ศรีบุรินทร์ ผู้แทนข้าราชการครู  นายประยุทธ อุ่นท้าว ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ดร.สุเทพ บุญเติม อนุกรรมการและเลขานุการ

ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เลย เขต 1

ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี
ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เลย เขต 1 

ทั้งนี้ในการประชุมสัมมนาสัญจรพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นั้น ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี ประธานกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่าการจัดโครงการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่คณะ อ.ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะทำงานได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้เห็นสภาพการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปกำหนดแนวทางพัฒนาการเกลี่ยอัตรากำลัง การจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้มีขวัญ กำลังใจที่ดีขึ้นในการปฏิบัติและพัฒนางาน

…………………………

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ http://www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: