สพป.เลย เขต 1 ส่งเสริมสถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงpic-060-003

การประชุมสัมมนาจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โชติกุล โรงเรียนเมืองเลย pic-060-007โดย  ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถปฏิบัติตามโดยประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนัก ฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะเกิดผลเป็นรูปธรรม โรงเรียนจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนจนสามารถเป็นต้นแบบหรือสถานศึกษาพอเพียงได้ และจากเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนั้น โรงเรียนต้องผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จำนวนร้อยละ 30  ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จากเกณฑ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะต้องมีสถานศึกษาพอเพียงจำนวนไม่ต่ำกว่า 51 โรงเรียน จึงได้จัดประชุมสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยมี ดร.สุเมธ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาpic-060-004

………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: