สพป.เลย เขต 1 ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ ม.ราชภัฏเลย ในการพัฒนาครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ลงนามความร่วมมือข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

pic-061-001

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ TOR กับ     รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการร่วมกันพัฒนาครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามระดับชั้น บริบท และขนาดที่หลากหลายของโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 157 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู 120 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน และ ศึกษานิเทศก์ 22 คน โดยในการลงนามครั้งนี้มีนายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ร่วมลงนามเป็นพยานpic-061-002

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวถึงการลงนามดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นั้น สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายและคุณภาพชีวิต โดยให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2556  ซึ่งในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาที่เน้นรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job training)  และให้มีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching and Mentoring  โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิตวิญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน     Literacy ,  Numeracy  และ Reasoning Ability ตามระดับชั้น ควบรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ แนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งหลังจากลงนามร่วมกันแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนา ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมการพัฒนาด้านต้นฉบับสื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตร คู่มือ สื่อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครู ตามเป้าหมายการพัฒนาปีงบประมาณ 2556  และจัดส่งรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมพัฒนาฉบับสมบูรณ์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกันไว้

………………………..

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่  www.facebook.com/loei1

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: