สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง


pic-071-001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ปี 2556 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานเปิดการประชุม

นายสมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ประธานเปิดการประชุม

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  มี นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน  ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้ เข้าใจ คำสอนของศาสนาของตน และปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา มีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยเฉพาะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรทุกประเภทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธทุกคน และได้กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบในโครงการดังกล่าวจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพpic-071-005

………………………….

ภาพกิจกรรมทั้งหมดดูได้ที่ www.facebook.com/loei1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: