อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)


392194   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุของโรงเรียนได้รับรู้บทบาทหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ สามารถถือปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

392166
สำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้า สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ ลดความซ้ำซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real Time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ ซึ่งการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงทุกกลุ่มคุณภาพการศึกษา เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงระบบการทำงานอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป392193

””””””””””””””””””””’

ภาพกิจกรรมดูได้ที่   http://www.facebook.com/loei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: