สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเลยอย่างจริงจัง


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนาร่วมกัน ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนาร่วมกัน ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนาร่วมกันในการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก “คนไทยเลยร่วมใจ ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก”  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการลงนาม (คนที่ 5 จากซ้าย)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทำขึ้นระหว่างจังหวัดเลย กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ทั้งนี้เพื่อให้สนับสนุนดูแลนักเรียนในสถานศึกษาทุกคน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดเลยให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งทุกฝ่ายได้ตกลงความร่วมมือกัน ดังนี้

– จังหวัดเลย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การส่งเสริม สนับสนุน กำกับหน่วยงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือทุกช่องทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยให้การสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน เช่น บุคลากร ความรู้ด้านวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 3  เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ให้ความร่วมมือโดยส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเลย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่อย่างจริงจังและสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยให้ทุกสถานศึกษาสำรวจค่ายร้อยละของภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายและทำความสะอาด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์  นักเรียนประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำรวจบ้านนักเรียนและส่งรายงานให้ครูประจำชั้นทุกวันจันทร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน

– สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย ดำเนินการประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินกิจกรรม  Big cleaning day เพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

– องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ให้ความร่วมมือโดยส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ซึ่งทุกหน่วยงานที่ร่วมลงนามตามบันทึกข้อตกลงจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเลย จากการเปิดเผยของนายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย    ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลงานระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 เมษายน 2556 พบผู้ป่วยแล้ว 501 ราย เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอเมืองเลย และอำเภอท่าลี่ อัตราการตายเท่ากับ 0.27ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายคิดเป็น 0.40 ต่อประชากรแสนคน สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ อันดับ1ของภาคและของเขต 

…………………

PR: PRANYAY  / NEWS 

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: