ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาครเรียน


page-91-2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและในกำกับทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมพลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1  ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1
ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

การประชุมสัมมนาจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ  มีผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูสังกัด สพฐ. และเอกชน   ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 2,100 คน

 การประชุมเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง  Backward  Design  โดยใช้เทคนิค  GPAS  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดร. ศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) วิทยากรบรรยายให้ความรู้

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
วิทยากรบรรยายให้ความรู้

…………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: