สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา จาก สพฐ.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของเขตพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ 2556

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1  ประธานการประชุม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1
ประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อวันที่  5   มิถุนายน  2556  โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานผล มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และรายงานผลการดำเนินงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

 

สำหรับการประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะประเมิน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยมีประเด็นการติดตามประเมินผล 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ประเมินผลตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วยpic-104-010
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 ประเมินการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ สพฐ. เรื่อง การการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาpic-104-004
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำชับกับคณะทำงานในที่ประชุมว่า การตรวจติดตามผลการดำเนินงานเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามรายงานผลต้องเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยต้องคอยกำกับติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถรายงานผลได้ทันตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และหากมีปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงที

…………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: