สพป.เลย เขต 1 รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์และนโยบาย ครั้งที่ 1 /2556


001-180เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556  ที่ห้องประชุมน้ำเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย นายสุนันท์ เทพศรี  และคณะประกอบด้วย  นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล (สตผ.) นางกัลยา แซ่ลิ่ม และนางสาวกริษฐา เจริญเลิศ นักวิชาการศึกษา สตผ.  ตรวจติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการตามกลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน
002-180 โดยการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาDSC_0053

ทั้งนี้ในการติืดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษานั้น นายสุนันท์ เทพศรี ประธานคณะตรวจติดตาม กล่าวว่า เป็นการติดตามเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานตามนโยบายต่าง ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามนอกจากจะรับทราบผลของการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แล้ว ยังจะได้รับทราบปัญหา อุปสรรค์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เติมเต็ม รูปแบบกระบวนการทำงานของเขตพื้นที่ด้วย

………………………………..

PR:PRANAYA/ NEWS

ภาพกิจกรรม

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloeione

http://www.obec.go.th/news/38987

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: