ผลการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดเลย ประจำปี 2556 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมน้ำเลย สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.เลย เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมน้ำเลย สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในนามกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ตามโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  นั้น ผลการประกวด มีดังนี้

ด.ญ.วชิราภรณ์ ทุมสงคราม

ด.ญ.วชิราภรณ์ ทุมสงคราม

ระดับประถมศึกษา  ได้แก่ เด็กหญิงวชิราภรณ์ ทุมสงคราม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ด.ญ.ภัคจีรา  รสทองคำ

ด.ญ.ภัคจีรา รสทองคำ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ เด็กหญิงภัคจิรา รสทองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาอ้อวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

น.ส.แพรวนภา แฝงจันดา

น.ส.แพรวนภา แฝงจันดา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่  นางสาวแพรวนภา แฝงจันดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)และระดับอุดมศึกษา ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ระดับ ได้แสดงความรู้ ความสามารถอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของการแสดงออกซึ่งความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ความเป็นไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และมีผลงานความดีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งนักเรียนที่ชนะการประกวดจะได้ร่วมประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่นระดับประเทศ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป

…………………

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

http://www.obec.go.th/news/39582

www.loei1.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: