สพป.เลย เขต 1 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายให้มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการทุจริต


pic-136-018สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อบรมเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรแกนนำตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนสุจริต และโรงเรียนเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานและการเป็นวิทยากรแกนนำ

นายสุขสันติ์ นาหัวนิน รอง ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม

นายสุขสันติ์ นาหัวนิน รอง ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม

การอบรมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมน้ำหมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย นายสุขสันติ์ นาหัวนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาดินดำและครูทุกคน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยครูเครือข่าย 13 คน เข้ารับการอบรม

 

นายสมเดช เจริญชนม์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ

นายสมเดช เจริญชนม์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ

นายสมเดช เจริญชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลย.1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โดยมุ่งหวังให้มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตที่มีแนวทางปฏิบัติกระบวนการในการกล่อมเกลาที่ดี เป็นแบบอย่าง มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดหรืออบรมสั่งสอนกล่อมเกลานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความซื่อตรงอย่างแท้ัจริง จึงได้จัดอบรมวิทยากรแกนนำ ตามโครงการดังกล่าว ภายใต้ชื่อ โรงเรียนสุจริต  ให้กับโรงเรียนบ้านนาดินดำ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ประสบความสำเร็จ ได้กำหนดให้มีการจัดค่ายเยาวชน “คนดีศรีแผ่นดิน” ให้กับโรงเรียนบ้านนาดินดำ อำเภอเืมืองเลย จังหวัดเลย และโรงเรียนเครือข่าย ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการส่งเสริมให้โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่าย จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการค่ายเยาวชนให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสุจริตpic-136-016

…………………………….

PR : PRANAYA / NEWS

ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่

www.facebook.com/loei1

www.facebook.com/prloeione

www.loei1.go.th

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: