โรงเรียนเมืองเลยพัฒนาบุคลากรด้านการนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติพร้อมนำเสนอ Best Practice


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 เยี่่ยมชมนิทรรศการผลงานที่เป็น Best Practice จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนเมืองเลย

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 เยี่่ยมชมนิทรรศการผลงานที่เป็น Best Practice จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนเมืองเลย

โรงเรียนเมืองเลย ประชุมปฏิบัติการ การนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติและการนำเสนอ Best Practice จุดเน้น เพื่อพัฒนาบุคลากร พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 8 นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การบริหารจัดการในสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (TQA) รวมทั้งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
pic-146-001การประชุมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นที่ห้องประชุมอัสนี-วสันต์ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน มีครูและบุคลากรของโรงเรียนเมืองเลย เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 117 คน
การประชุมจัดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ และการนำเสนอนวัตกรรม ประกอบด้วย นวัตกรรมการอ่านออก-เขียนได้ อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ของ คุณครูวัชรี ดาวงษา และคณะ ,นวัตกรรมคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ของคุณครูนิตยา พลดงนอก และคณะ , นวัตกรรม ทักษะการคิด ของคุณครูสุกัญญา ทองวัฒน์ และคณะ , นวัตกรรมทักษะชีวิต ของคุณครูพรรณงาม ป้องศิริ และคณะ , นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ของคุณครูอนุศักดิ์ โสมพันธุ์ และคณะ และนวัตกรรมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ของคุณครูสมพร อิ่มเอิบ และคณะ ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่เป็น Best Practice จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเมืองเลย ด้วยpic-146-022
……………………
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1
http://www.loei1.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: