โรงเรียน สังกัด สพป.ลย.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มุ่งหวังให้เป็นคนดี ห่างไกลยาเสพติด


picnews-022-005นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผำ โรงเรียนบ้านวังแคน และโรงเรียนบ้านนาน้ำมัน อำเภอเมืองเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 81 คน เ้ข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดป่ามหาราช บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด (14 พ.ย. 56)

นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผำ

นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผำ

นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจให้กับนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ด้วย
picnews-022-012ทั้งนี้เด็ก ๆ ที่เข้าค่ายอบรมต้องได้ร่วมกิจกรรมในการทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ ทำความสะอาดบริเวณวัด กิจกรรมการทบทวนความจำ นำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จากคณะวิทยากร พระอาจารย์สุดใจ สุทธจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่ามหาราช และคณะ พร้อมทั้งคณะครูจากโรงเรียนที่นักเรียนเข้ารับการอบรมร่วมเป็นคณะวิทยากรผู้ช่วย
ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ประธานเปิดการอบรม

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวในโอกาสเดียวกันนี้ว่า การจัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ นักเีรียน ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกอบรมจิตของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นเรื่องของคุณธรรมนำสู่คุณภาพ โดยได้ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมในโรงเรียนขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ เด็กนักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกชนิด สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
…………………….
PR : PRANAYA / NEWS
ภาพ-ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่
http://www.facebook.com/loei1
http://www.facebook.com/prloei1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: