สพป.เลย เขต 1 มุ่งมั่นสู่ผู้นำองค์กรคุณธรรม ฟื้นฟูศีลธรรมโลก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-star Quality Award) ระดับประเทศ ประจำปี 2556

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า จากผลงานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น แห่งประเทศไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา ก่อเกิดพลังแรงใจในการมุ่งมั่น พัฒนา ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมศีลธรรมสู่ความเป็นเลิศให้สถานศึกษาทุกระดับนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำนโยบายแนวคิด 55 5 แห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวัฒนธรรมองค์กร 5 ได้แก่ ถือศีลห้า วาจาไพเราะ เสนาะหูเมื่อทักทาย ยิ้มง่ายไหว้สวย ร่ำรวยความดี ให้เป็นกลยุทธ์หลักขับเคลื่อนคุณภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ นำผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าประชุมเชิงปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรแบบเข้มและร่วมกันกำหนดปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เรียกว่า “ปฏิญญาสวนป่าหิมวันต์” “ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ” ได้ประกาศใช้และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานศีลธรรม รางวัลคุณธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทั้ง 5 ด้านอย่างจริงจังDSC_0159
ผลงานเชิงประจักษ์ จากผลการประเมินในระดับกลยุทธ์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2555 ส่วนมาตรฐานด้านผู้บริหาร บุคลากร สิ่งแวดล้อม และชุมชน มีผลการประเมินระดับที่น่าพอใจยิ่ง เฉลี่ยเกินร้อยละ 90 ขึ้นไปทุกมาตรฐาน
ผลจากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 9 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประเภทหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมธรรมดีเด่น โดยนำเสนอผลงานและร่วมจัดนิทรรศการในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมทานี07
ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 กล่าวอีกว่า พลังขับเคลื่อนศีลธรรมสู่ความเป็นเลิศครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ หากขาดซึ่งทีมกัลยาณมิตรทั้งหลาย อันได้แก่ ทีมนำ ที่กำหนดนโยบายด้านศีลธรรมอย่างชัดเจน ทีมประสาน คือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และทีมปฏิบัติ ที่ขับเคลื่อนศีลธรรมระดับเขตพื้นที่ กลุ่มคุณภาพ และระดับสถานศึกษาทั้ง 168 แห่ง โดยศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย และทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ในวิสัยทัศน์ผู้บริหารให้เกิดขึ้นทุกองค์กร พัฒนาทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นกระบวนการทำงาน สร้างเด็กดีวีสตาร์ สู่ห้าห้องชีวิต และความดีสากล ส่งผลต่อการพัฒนางานเป็นเลิศของทุกส่วนทั้งระบบ และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นต้นแบบ ต้นบุญ ในการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมศีลธรรมสู่คุณภาพอย่างแท้จริงด้วยDSC_0830
……………………
PR : PRANAYA / NEWS

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: