สพป.เลย เขต 1 กำชับสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการดูแลป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน


ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แล้ว ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนได้เกิดภัยธรรมชาติในหลาย ๆ พื้นที่ อาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชำรุดเสียสาย อุปกรณ์ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สายไฟฟ้าขาด จนอาจเป็นอันตรายกับนักเรียน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน หมอกควัน ไฟป่า น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม โรคระบาดต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ สวัสดิการและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแล ให้สถานศึกษาในสังกัด ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนได้รับอันตราย โดยให้สถานศึกษามีการเตรียมพร้อมทั้งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
สถานศึกษาต้องดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียนให้มั่นคงแข็งแรง

สถานศึกษาต้องดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียนให้มั่นคงแข็งแรง


– ให้สถานศึกษาดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่วมรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ กำจัดต้นไม้ที่เป็นพิษหรือมีผลเป็นพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ ซ่อมแซมอาคารเรียน ประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ ห้องสุขา ก๊อกน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา เครื่องเล่นสนาม ประตูฟุตบอล ประตูรั้วโรงเรียน ล้อมรั้วรอบสระน้ำในโรงเรียนให้มั่นคงแข็งแรง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง หนู แมลงวัน สัตว์มีพิษ เก็บกวาดกองขยะที่รกรุงรัง ดูแลสนามหญ้าให้สะอาดโล่งเตียน มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย
– สำรวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางเดินทางไป-กลับ ของนักเรียน จัดที่จอดรถจักรยาน จักรยานยนต์ จุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน ประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตรวจสอบสภาพของรถรับ-ส่งนักเรียน รวมทั้งพนักงานขับรถ ร่วมมือในการป้องกันแก้ไขให้มีความปลอดภัยกับนักเรียน ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน วางมาตรการป้องกันอันตรายจากสระน้ำที่อยู่ในโรงเรียนหรือชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนลอยตัวหรือว่ายน้ำเป็น
– เตรียมวางแผนและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ ขณะเกิดเหตุจะต้องปฏิบัติอย่างไรในการหลีกเลี่ยงและการเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ และภายหลังเกิดเหตุแล้วจะขอรับความช่วยเหลือได้อย่างไร โดยศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.disaster.go.th
โรงเรียนอนุบาลเลย นำโดย นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลเลย นำโดย นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

ด้านสุขภาพอานามัย
– ให้สถานศึกษาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ เพื่อตรวจสุขภาพคัดกรองนักเรียน หากปรากฏอาการที่น่าสงสัยควรนำไปพบแพทย์เพื่อการรักษาและป้องกันมิให้แพร่เชื้อไปยังเพื่อนนักเรียน ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน เช่น การล้างมืออย่างถูกวิธี การแปรงฟันหลังอาหาร การปิดปากเมื่อไอและจาม เป็นต้น
ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
ควรวางมาตรการในการป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท การล่วงละเมิด พกพาอาวุธสงคราม มีด ระเบิด อาวุธปืน ชู้สาว หนีเรียน การหลอกลวง ยาเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การติดเกมส์ วิ่งราวชิงทรัพย์ ชับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งการเดินทางไปทัศนศึกษาของนักเรียน และขอให้พิจารณาเรื่องการประกันชีวิตของนักเรียน ควรคำนึงถึงความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกด้าน
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายภารกิจให้ข้าราชการครูทุกคนช่วยกันมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งสามารถมอบหมายให้กรรมการนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือยุวกาชาด นักเรียนรุ่นพี่จิตอาสา ให้ช่วยเหลืองานของโรงเรียน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของครูได้อีกด้วย และหากเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง เกิดเหตุร้าย เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับนักเรียนและคณะครู ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจใจการตัดสินใจ แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยเร็ว008
……………….
ประณยา บุญลือ / ข่าว
ขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: