สพป.เลย เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต


????????????????????????????????????

ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สพป.ลย.1 ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ รอง ผอ.สพป.ลย.1          ในความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และบันทึกความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น” ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง พิธีลงนามจัดให้มีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน DSC_0061ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการโครงการ “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตามเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

????????????????????????????????????

และในส่วนของการบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการร่วมกันพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวินัยการเป็นข้าราชการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีข้อตกลงร่วมกัน 5 ข้อ ได้แก่ การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ และ การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมDSC_0053 ……………… ประณยา / ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: