สพป.เลยเขต 1 พัฒนาทักษะครูเรียนรู้การใช้ภาษาลาวก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 พัฒนาทักษะครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนภาษาลาว เพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดเลย

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดเลย

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย กล่าวว่า การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาลาวเพื่อการอ่านและการเขียนก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดขึ้น 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รุ่นแรก ประชุมเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 รุ่นที่ 2 และ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกโรงเรียนในสังกัด ครูโรงเรียนเอกชนในกำกับ และ ครูโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวในการเปิดประชาคมอาเซียน ได้มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างกันทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ภาษาลาวเป็นภาษาที่ประเทศไทยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีในรูปแบบของการสื่อสาร แต่ยังขาดทักษะในการอ่านและเขียนภาษาลาวที่ถูกต้อง การเรียนภาษาลาวนอกจากจะช่วยลดอุปสรรคทางภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมของลาวผ่านทางภาษา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาลาว การฟัง พูด อ่าน เขียนพยัญชนะสระ วรรณยุกต์ การออกเสียงคำและประโยค รวมถึงได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของลาวผ่านเพลงและการละเล่นด้วย โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาลาวอย่างดียิ่ง เป็นวิทยากรDSC_0134
……………..
ประณยา บุญลือ / ภาพ-ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: