สพป.เลย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและเรียนรวม


IMG_7933

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) อบรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร       ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดการอบรม (28 เมษายน 2559)

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ประธานเปิดการอบรม

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย ประธานเปิดการอบรม

ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ในปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับ และทุกระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การอบรมพัฒนาในครั้งนี้ จะส่งผลให้ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การคัดกรอง การประเมินความสามารถพื้นฐาน และส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค โดยการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีความพร้อมในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ซึ่งในการอบรมใช้หลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยและคณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และ คณะครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 170 คน

IMG_7931 IMG_7973 IMG_7977 IMG_7981 IMG_7988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประณยา  บุญลือ   ผอ.กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

เฉลิมพล เพ็งน้ำคำ  / นิธิมา กองลาแซ  / ภาพ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: